Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

03-08-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 16240 Ημ/νία Πρωτ.: 3/8/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 07η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Ανάκληση της υπ’ αριθ. 189/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2o Διαβίβαση υπ’ αριθ. 2 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών που προορίζονται για την αναβάθμιση των υποδομών των Η΄ & Ζ΄ Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου – Λήψη απόφασης για την αποσφράγιση των φακέλων και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων – Κατακύρωση Διαγωνισμού.
3o Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
4ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων παιδικών σταθμών, γάλακτος εργαζομένων και αθλητικού camp.
5o Διαγραφή χρεώσεων Κ.Ο.Κ.

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr