Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

14-02-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 4194 Ημ/νία Πρωτ.: 14/2/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Υποχρεωτική Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Γαλατσίου.
 
2ο Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020.
 
3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της έκθεσης εσόδων / εξόδων Δ’ Τριμήνου 2019.
 
4ο Διαγραφή πληρωμένων οφειλών (Μ.Α.).
 
5ο Διαγραφή πληρωμένων οφειλών (Μ.Ν.).
 
6ο Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων (αρ. πρωτ. 2906/03-02-2020 αίτηση).
 

                                                                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

  

                                                                                                                                                       Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                                    (Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr