Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

22-11-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 32658 Ημ/νία Πρωτ.: 22/11/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 27η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Οικονομικές καταστάσεις έτους 2016 & 2017: Ισολογισμός-Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης-Γενική Εκμετάλλευση  & Προσάρτημα.
2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 124/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2020,
3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 125/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικ. έτους 2020.
4ο Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 10.12.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή (εργατικά) (ΓΑΚ:90855/2019, ΕΑΚ: 2394/2019, Πιν: ΚΒ αρ. 3) που άσκησε ο κ. Φιλιππούσης Μάριος κατά του Δήμου Γαλατσίου.
5ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τις παροχές υπηρεσιών του προγράμματος LIFE.
6ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.240,00 Ευρώ για το 2019 από τον Κ.Α. 10-6142.0016 και προέγκριση υπολοίπου ποσού για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών για το 2020 και 2021 με θέμα την ανάθεση υπηρεσιών για την αναβάθμιση, διαχείριση και συντήρηση της ιστοσελίδας της Πράξης LIFE CAT4HEAVY στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.
7ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.480,00 Ευρώ για το 2019 από τον Κ.Α. 10-6142.0007 και προέγκριση υπολοίπου ποσού για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών για το 2020 και 2021 με θέμα την παροχή Υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας της Πράξης LIFE CAT4HEAVY στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.
8ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00 Ευρώ για το 2019 από τον Κ.Α. 10-6142.0003 και προέγκριση υπολοίπου ποσού για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών για το 2020 και 2021 με θέμα την παροχή Υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Γαλατσίου για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης LIFE CAT4HEAVY στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.
9ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού  χιλίων εννιακοσίων ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.901,80€)  σε βάρος του Κ.Α. 15-6481.0002 για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών για τη διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 6.12.2019 για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του Δήμου μας.
10ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού  χιλίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (1.264,85€)  σε βάρος των Κ.Α. 15-6481.0001 για την προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 6.12.2019 για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του Δήμου μας.
11ο Απαλλαγή του υπολόγου κ. Αρβανίτη Ξενοφώντα και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
12ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Στεφανοπούλου Σταυρούλα και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
13ο Απαλλαγή του υπολόγου κ. Παπαδάκη Μιχαήλ και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
14ο Διαγραφή διοικητικών προστίμων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
15ο Διαβίβαση της αριθ. 32054/18-11-2019 αίτησης.
16ο Διαβίβαση της αριθ. 32270/20-11-2019 αίτησης.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Δήμαρχος)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr