Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

26-05-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 17746 Ημ/νία Πρωτ.: 26/5/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31η ΜαΪου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
   
2ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, συνολικού ποσού 4.822.400,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Σύστημα Διαλογής Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Γαλατσίου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
   
3ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη μελετών στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Γαλατσίου».
   
4ο Διαβίβαση του από 24.05.2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών αναβάθμισης προγράμματος σύνταξης μελετών και παρακολούθησης έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ALCONSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
   
5ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς του Ιδρύματος Μελά.
   
6ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 575,00€ από τον Κ.Α. 00.6441.0002 «Έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια – συναντήσεις κλπ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ε.Ε. “Art for Social Inclusion” του Erasmus+», project: 2021-1-EL01-KA220-ADU-000028414, προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
   
7ο Έγκριση μετακίνησης του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ. Σκληράκη Ιωάννη, στην Πάφο της Κύπρου, για τη συνάντηση του έργου ART FOR SOCIAL INCLUSION», ως διαχειριστή – συντονιστή (project coordinator) του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕRASMUS+ με αριθμό 2021-1-EL01-KA220-ADU-000028414.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

     

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

            (Δήμαρχος)

                                                                           

                                                                                                                                                                                    

 

 

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr