Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

28-02-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 5480 Ημ/νία Πρωτ.: 28/2/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 04η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτος 2019.
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2019.
3ο Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2020.
4ο Διαβίβαση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών που προορίζονται για την αναβάθμιση των υποδομών των Η’ & Ζ’ Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου – Λήψη απόφασης για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων αυτού.
5ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2019 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Πρασίνου) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης πρασίνου.
6ο Διαβίβαση των υπ’ αριθ. 1 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) & 2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών) Πρακτικών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των Δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.
7ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών  (1.583,75€) , που  αφορά την προμήθεια  για διοργάνωση εκδήλωσης-Διημερίδας της Κοινωνικής Υπηρεσίας
8ο Διαγραφή Τ.Α.Π. 2017 – 2018 – 2019.
9ο Διαγραφή Τ.Α.Π. 2019.
10ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
11ο Διαγραφή χρέωσης παράβασης Κ.Ο.Κ.
12ο Επιστροφή ποσού που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
13ο Επιστροφή ποσού που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ετών 2016 έως 2020.
14ο Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
15ο Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (η υπ’ αριθμ. πρωτ. 23814/19 αίτηση)

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

   (Δήμαρχος)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr