Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

07-02-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 3511 Ημ/νία Πρωτ.: 7/2/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων ενώπιον Αρμόδιου Δικαστηρίου κατά της υπ΄ αριθμ. 1225/2019 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Περιουσιακών-Εργατικών Διαφορών.
2ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών του πρώην Αντιδημάρχου Γαλατσίου – Τεχνικών Υπηρεσιών Γερμάνου Μελισσουργού, σε εκτέλεση της Αρ. Κλ. 84467/2019, Θ15-11744 στις 24.02.2020 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθηνών.
3ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00€) που αφορά την προμήθεια καθαριστή αέρα.
4ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού Χιλίων  τετρακοσίων ενενήντα ένα Ευρώ και  εβδομήντα δύο λεπτά (1,491,72€)  που  αφορά την προμήθεια επίπλων γραφείου.
5ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ και  ογδόντα  λεπτά(923,80€)  που  αφορά την προμήθεια επίπλων γραφείου.
6ο Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. οικοπέδου.
7ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτισμάτων (αρ. πρωτ. 1661/21.01.2020 αίτηση).
8ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 1643/21.01.2020 υπ. δήλωση).
9ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 1823/22.01.2020 υπ. δήλωση).
10ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 2187/27.01.2020 αίτηση).
11ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 2189/27.01.2020 αίτηση).
12ο Διαγραφή τέλους ακίνητης περιουσίας (αρ. πρωτ. 2971/03.02.2020 δήλωση-αίτηση).

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr