Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

13-01-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 682 Ημ/νία Πρωτ.: 10/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 14η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση ή μη 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου.
2ο Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης – Στοχοθεσία της ΔΑΓΑ.Μ.Ε. οικον. Έτους 2020.
3ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019.
4ο Διαβίβαση πρακτικών 1 (Αποσφράγιση Διαγωνισμού), 2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών / Τεχνικής Προσφοράς) & 3 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής των υπηρεσιών εικοσιτετράμηνης (24μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ετών 2020 & 2021 – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον της 4ης Πταισματοδίκη Αθηνών επί ποινικής υποθέσεως (Αρ. Βιβλίου Μηνύσεων: Ε19-5292 και Αρ. Πρωτ. Εισερχ. Δικογρ.: 11932/2019) του κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου Δημάρχου Γαλατσίου.
6ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης Εξώδικης Απάντησης – Δήλωσης.
7ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων του κ. ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΠΕΤΡΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr