Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»

14-05-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 10939 Ημ/νία Πρωτ.: 14/5/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 18η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Α) Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» – Πρόσκληση ΑΤ06 – στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» και Β) Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του  έργου : «Δημιουργία και αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Γαλατσίου» με υποέργο (1) «Κατασκευή διπλού βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού» και υποέργο (2) «Ανακατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου». Γ) Περί αποδοχής της κάλυψης του υπόλοιπου ποσού με ιδίους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Δ) Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Γαλατσίου για να υπογράψει οπουδήποτε χρειαστεί για τον ανωτέρω σκοπό.
   
2ο Α) Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» -Πρόσκληση ΑΤ10- στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση, δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και Β) Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου». Γ) Περί αποδοχής της κάλυψης του ποσού 355.200,00€ με ιδίους πόρους (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Δ) Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Γαλατσίου για να υπογράψει οπουδήποτε χρειαστεί για τον ανωτέρω σκοπό.
   
3ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».
   
4ο Περί έγκρισης υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Γαλατσίου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 12 του ΥΠΕΣ.
   
5ο Περί έγκρισης υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Γαλατσίου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 04 του ΥΠΕΣ.
   
6ο Περί Έγκρισης υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Γαλατσίου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μετά από την πρόσκληση ΑΤ 08 ΤΟΥ ΥΠΕΣ.
   
7ο Διαβίβαση του από 27.04.2021 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της υπηρεσίας συντήρησης ενός (1) εκσκαφέα JCB  για την συμπλήρωση των 250h, 500h και 750h ωρών λειτουργίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, στην εταιρεία με την επωνυμία «UNITRACK A.E.E».
   
8ο Διαβίβαση υπ’αριθ.1 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γαλατσίου – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».
   
9ο Διαγραφή του 40% του μισθώματος περιπτέρων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2021.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

  Μαρκόπουλος Γεώργιος

              (Δήμαρχος)

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr