Πρόσκληση Συνεδρίασης O.E. την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

16-10-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 22801 Ημ/νία Πρωτ.: 16/10/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 20η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση Γεωτεχνικής Μελέτης για την ‘Κατασκευή τετραόροφου Βρεφονηπιακού Σταθμού με υπόγειο στο Ο.Τ. 23/τ.99’.
2ο Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία Σ6.
3ο Λήψη απόφασης περί διορισμού ή μη Τεχνικού Συμβούλου για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά οδικό τροχαίο ατύχημα.
4ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 17.11.2020 επί ποινικής υποθέσεως (Αρ. Β.Κλ. Θεσπ.: 2912/2020 και ΑΒΜ: ΕΓ113-2018/51  Ζ18-7078) και κατηγορούμενους υπαλλήλους του Δήμου Γαλατσίου.
5ο Αποδοχή ή μη δώρο-επιταγών για το Γραφείο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων.
6ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 40,00€ προκειμένου να εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, που είναι απαραίτητη, ώστε αν προχωρήσει η διαδικασία κοπής δέντρων, στο όνομα της υπαλλήλου Δουλουμπάκα Σοφία, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
7ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.098,70€) που αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης.
8ο Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174.
9ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ
10ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr