Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

17-01-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 1392 Ημ/νία Πρωτ.: 17/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Σύσταση του Λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής, ποσού διαχείρισης 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
2ο Διαβίβαση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων – Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
3ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 14.02.2020, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 20ο Μονομελές (Αρ. Κλ.: ΚΛ35754/19, Αρ. Εισ.:ΑΓ5079/17, Πιν.: 16) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αθανασίου-Δήμας Ιωάννης  κ.τ.λ. (συν. 45) υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 26.02.2020, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 31388/2019, ΕΑΚ: 784/2019, Πιν.: ΕΡ, Αρ. 4) σε αγωγή που άσκησε ο κ. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος υπάλληλος κατά του Δήμου Γαλατσίου.
5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 14.02.2020, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 20ο Μονομελές (Αρ. Κλ.: ΚΛ35747/19, Αρ. Εισ.:ΑΓ4646/17, Πιν.: 15) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Πρασσάς Αλέξανδρος κ.τ.λ. (συν. 3) υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π..
6ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 2465/2019 απόφασης Μ.Π.Α.
7ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου της από 25.10.2019 έφεσης (ΓΑΚ: 107136/2019, ΕΑΚ: 6949/2019, Πιν: ΙΕΕ (ΜΟΝ), Αρ. Πιν.: 15) κατά της υπ΄ αριθμ. 714/19 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
8ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 993/14-01-2020 αίτησης.
9ο Διαγραφή χρεώσεων  ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
10ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr