Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

21-02-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 4850 Ημ/νία Πρωτ.: 21/2/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020.
2ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 07.04.2020, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (ΓΑΚ: 12241/19, ΕΑΚ: 9881/19, Πιν.: 37) σε έφεση που άσκησε ο κ. Τελωνιάτης Παντελής κατά του Δήμου Γαλατσίου.
3ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 09.04.2020, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) σε αίτηση που άσκησε η κα Κατσίνα Σταυρούλα (ΓΑΚ: 55489/18, ΕΑΚ: 1785/18, Πιν.: 3) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
4ο Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου (αρ. πρωτ. 2416/29-1-2020 αίτηση).
5ο Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 4028/13-2-2020 αίτηση).
6ο Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 4027/13-2-2020 αίτηση).

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr