Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 29 Ιουνίου, με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»

25-06-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 15373 Ημ/νία Πρωτ.: 25/6/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη Πρακτικού  II της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειoδότη  για την ανάθεση του έργου  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»  και κατακύρωση της σύμβασης.
 
2ο Τροποποίηση της υπ’αριθ.105/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Εκπόνηση Σχε­δίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γαλατσίου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» – Παράταση ισχύος της προς υπογραφή σύμβασης & προθεσμιών παράδοσης των παραδοτέων αυτής.
 
3ο Παράταση διάρκειας της υπ’αριθ.Πρωτ.14461/10.07.2020 σύμβασης ανάθεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου στο Δήμο Γαλατσίου.
 
4ο Παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών διατροφής της υπ’αριθ.19205/13.08.2018 σύμβασης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.
 
5ο Παράταση του χρόνου παράδοσης των έτοιμων γευμάτων της υπ’αριθ.18072/27.07.2018 σύμβασης για τη σίτιση των άπορων κατοίκων του Δήμου μας.
 
6ο Ανάθεση ή μη σε Δικηγόρο για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού.
 
7ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 59,77€ για πληρωμή που αφορά στην συμπλήρωση του ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάρις, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 
8ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού Δύο χιλιάδων εκατό εβδομήντα δύο  ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (2.172,48€)  που  αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση διαχωριστικού γυψοσανίδας ηχομονωτικής και μετατροπή παραθύρου.
 
9ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού  ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (24.800,00 €) που  αφορά στην ανάθεση της υπηρεσίας/εργασίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-19.
 
10ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

  (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr