Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

26-08-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 22420 Ημ/νία Πρωτ.: 26/8/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 30η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Μονομελούς Συνθέσεως, σε αγωγή  που άσκησε η Ασφαλιστική Εταιρεία A.I.G. EUROPE S.A. – Υποκατάστημα Ελλάδος (Αρ. ΑΓ 4149/2022, Κωδ. Παρακολούθησης Υποθ.: 1572821573, Εθνικός Αρ, Υπόθ.: 2022029976) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
2ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 10ο Μονομελές την 16.09.2022, σε ανακοπή ΚΕΔΕ  που άσκησε ο Χριστοδουλόπουλος Παναγιώτης (Αρ. Κλ. ΚΛ12058/2022, Αρ. Εισαγ.: ΑΚ13415/26-9-2019, Πιν.: 14) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
3ο Έγκριση πίνακα Οικονομικής ενίσχυσης,  δικαιούχων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου και απόρριψης των μη δικαιούχων, για την καταβολή της Β’ Δόσης, για το οικονομικό έτος 2022.
   
4ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.050,00€ για πληρωμή που αφορά την έκδοση κάρτας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) για όλο τον στόλο βαρέων οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου και του 50θέσιου λεωφορείου καθώς και την έκδοση των καρτών ελέγχου καυσαερίων ΚΕΚ όπου απαιτείται χωρίς έλεγχο ΚΤΕΟ , στο όνομα του υπαλλήλου κ. Κανελλάκη Γεωργίου, σε βάρος του Κ.Α. 20-6323.0002 και Κ.Α. 10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
   
5ο Αποδοχή ή μη χορηγίας ζωοτροφών για σκύλους  για το Γραφείο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

       Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

   

Μαρκόπουλος Γεώργιος

          (Δήμαρχος)

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                             

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr