Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»

27-08-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 22831 Ημ/νία Πρωτ.: 27/8/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 31η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
 
2ο Διαβίβαση της  υπ’ αριθμ. 36/2021 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την Έγκριση  της έκθεσης εσόδων/εξόδων Β΄  Τριμήνου 2021.
 
3ο Καθορισμός των όρων φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ).
 
4ο Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης και β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου», Αρ. μελέτης 41/2019, προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
 
5ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα έξι ευρώ (186,00 €) που αφορά την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.
 
6ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάν μελέτης στο πλαίσιο τροποποίησης υφιστάμενης μελέτης για την ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση της υποδομής φωτισμού του Δήμου Γαλατσίου με τεχνολογία φωτιστικών  LED.
 
7ο Αποδοχή ή μη χορηγίας για το Γραφείο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Γαλατσίου.
 
8ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
 
9ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
 
10ο Διαγραφή χρέωσης Δ.Τ. & Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
 
11ο Διαγραφή χρέωσης Δ.Τ. & Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
 
12ο Διαγραφή χρέωσης Δ.Τ. & Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

        Μαρκόπουλος Γεώργιος

              (Δήμαρχος)

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr