Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

05-06-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 11370 Ημ/νία Πρωτ.: 5/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 9η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Ανάκληση των υπ’ αριθ. 105/2020, 113/2020 & 120/2020 αποφάσεων της Οικονομικής; Επιτροπής – Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 6/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
2ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 13ο Μονομελές στις 16.07.2020, σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία «ΜΑΚΡΗΣ Α. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» (Αρ. Κλ. ΚΛ10483/2020, Αρ. Εισ. ΠΡ2162/09-03-2017, Πιν. 30) κατά του Δήμου Γαλατσίου για δημοτική φορολογία.
3ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 1ο Μονομελές στις 20.07.2020, σε προσφυγή που άσκησε η κα Παλπακάκη Αρετή (Αρ. Κλ. ΚΛ9143/2020, Αρ. Εισ. ΠΡ2311/22-06-2016, Πιν. 15) κατά του Δήμου Γαλατσίου για δημοτική φορολογία.
4ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 4ο Μονομελές στις 21.07.2020, σε προσφυγή που άσκησε η κα Μπάρτζου Μαρία (Αρ. Κλ. ΚΛ9852/2020, Αρ. Εισ. ΠΡ2939/29-08-2016, Πιν. 34) κατά του Δήμου Γαλατσίου για δημοτική φορολογία.
5ο Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης της μελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Μεσσηνίας».
6ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων (υπ’ αριθ. 9907/19-05-2020 αίτηση).
7o Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π., Δ.Τ. και Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων (υπ’ αριθ. 9852/19-05-2020 αίτηση).

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr