Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Κ.Π.Α για τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

08-07-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 1594 Ημ/νία Πρωτ.: 8/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 – σχετική και η 18318/13.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και η με αριθμ. 40 εγκύκλιος Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου,  στις  12/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ., του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1.

Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ, ΕΤΟΥΣ 2021, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου
2. Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα ΜΑΪΟ, ΕΤΟΥΣ 2021, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου

 

3. «Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης  εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», οικ. έτους 2021»
4. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, περιόδου 2020-2021, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, ποσού 22.782,86 €  (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069832/1251) και ποσού 7.055,95 €  (ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069545/57)

Συνολικό ποσόν 29.838,81 €.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πρόσκληση οργανισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγυης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr