Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Κ.Π.Α. για την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

17-06-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 2176 Ημ/νία Πρωτ.: 17/6/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», την  21η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00, όπως ορίζεται με το Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α΄/14.06.2022) άρθρο 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1. «Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα  Απρίλιο έτους 2022, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου»

 

2. «Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα  Μάιο έτους 2022, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου»

 

3. «Σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών  στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2022-2023»

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.

          ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση ΟΚΠΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr