Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 18 Μαρτίου

16-03-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 6626 Ημ/νία Πρωτ.: 13/3/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 18η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2019».
 
2ο Διαβίβαση της υπ’ αρ. 9/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» που αφορά την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
 
3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της Α’ Αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2020».
 
4ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 11/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της υποχρεωτικής Αναμόρφωσης στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2020.
 
5ο Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», έτους 2019.
 
6ο Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2019.
 
7ο Έκφραση γνώμης επί της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
 
8ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2020.
 
9ο Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης της μελέτης: «Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Κρητικά».
 
10ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου.
 
11ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο  παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Αστυφύλακα του Τμήματος Α.Τ. Γαλατσίου των Δημοτικών Συμβούλων Γαλατσίου κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ, Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ και υπαλλήλων Λυμπέρη Θεόδωρο και Κουμερτά Γεώργιο, για κατάθεση ανωμοτί Εξηγήσεων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3021/8/192-δ’ Α.Μ.Υ.:2070 της 29.02.2020 κλήσης για προκαταρκτική εξέταση για υπόθεση του Δήμου Γαλατσίου, σε εκτέλεση της με Α.Β.Μ: ΔΕ2019/14154 από 12.12.2019 παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
 
12ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 20,00€ προκειμένου να εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, που είναι απαραίτητη, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κοπής δέντρων, στο όνομα της υπαλλήλου Δουλουμπάκα Σοφίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 
13ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 358,62€ για πληρωμή που αφορά στην συμπλήρωση του ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, στο όνομα του υπαλλήλου Αρβανίτη Ξενοφώντα, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 
14ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 119,54€ για έξοδα τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων, στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάριτος, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 
15ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ράνιου Βασιλικής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
16ο Διαγραφή χρέωσης παράβασης Κ.Ο.Κ.
 
17ο Διαγραφή Τ.Α.Π. 2019 (υπ’ αριθμ. 4951/24-02-2020 αίτηση)
 
18ο Διαγραφή Τ.Α.Π. 2019 (υπ’ αριθμ. 4556/19-02-2020 αίτηση)
 
19ο Διαγραφή Τ.Α.Π. 2019 (υπ’ αριθμ. 2757 & 2458/29-01-2020 αιτήσεις)
 

                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

           Μαρκόπουλος Γεώργιος

             (Δήμαρχος)                                                                                                                                                              

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr