Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης», για τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

12-11-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 29868 Ημ/νία Πρωτ.: 11/11/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Γαλατσίου.
 
2ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2021, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
2
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του μηνός Σεπτεμβρίου.
 
4ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 206/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
5ο Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης και β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου» Αρ. μελέτης 41/2019, προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
 
6ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την 18.11.2021, σε Αίτηση Ακύρωσης που άσκησε ο κ. Αγγελής Νικόλαος  (Αρ. Κατ.: ΑΚ803/16-6-2021) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
7ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 01.12.2021, σε αγωγή που άσκησε η κα Καλπακίδου Ελένη, (ΓΑΚ: 80708/2021, Αρ. Κατ. Δικ.: 2037/2021, Πιν. 71 ΚΒ, αρ. Πιν.: 7) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
8ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού υπόθεσης που αφορά τον έλεγχο διαδικασίας πώλησης οικοπεδικής έκτασης.
 
9ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη νομικών ενεργειών.
 
10ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού 236,64 €  που  αφορά την προμήθεια υγειονομικού – φαρμακευτικού υλικού.
 
11ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 254,72€ που αφορά την προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion.
 
12ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού σαρανταεννέα ευρώ και ενενηνταοκτώ λεπτά (49,98€)  που  αφορά την προμήθεια σφραγίδων για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Δ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

        Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

  Μαρκόπουλος Γεώργιος

     (Δήμαρχος)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr