Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

02-11-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 24300 Ημ/νία Πρωτ.: 2/11/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 06η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση της 4/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
   
2ο Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Οικ. έτους 2021.
   
3ο Διαβίβαση Πρακτικού 1 της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Γαλατσίου – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
   
4ο Παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18232/02.09.2020 σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
   
5ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης που αφορά την ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου.
   
6ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (396,80 €), που αφορά την προμήθεια ειδών (κονκάρδων) για κοινωνική δραστηριότητα της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
   
7ο Αποδοχή ή μη δωρεάς ύψους 1.500€ σε μορφή δωροεπιταγών από την εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου Γαλατσίου.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

    Μαρκόπουλος Γεώργιος

    (Δήμαρχος)                                                                                                                                                              

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr