Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

30-06-2023 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 21359 Ημ/νία Πρωτ.: 30/6/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 05η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη έβδομης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Γαλατσίου.
 
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του μηνός Μαΐου.
 
3ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου.
 
4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) την 06.07.2023, σε μη αυτοτελή αίτηση προσωρινής διαταγής που άσκησε η Μεϊντάνη Αθανασία του Χρήστου κατά του Δήμου Γαλατσίου(ΓΑΚ: 67659/2023,  ΕΑΚ: 6446/2023).
 
5ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού €54.039,20 από τον Κ.Α. 10-7134.0001 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά», καθώς και του ποσού €9.672,00 από τον Κ.Α. 10-7135.0015 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (αποθηκευτικά μέσα, μνήμες, επεξεργαστές κλπ.)»
 
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                                                                                 (Δήμαρχος)

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr