Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

15-07-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 19351 Ημ/νία Πρωτ.: 15/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 375, την 19η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα σύναψης και την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της Αναπτυξιακής Προοπτικής Μον. ΑΕ Γαλατσίου – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το έργο «Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου στην ωρίμανση έργων».
 
2o Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης του έργου: «Κατασκευή διπλού Βιοκλιματικού σταθμού».
 
3ο Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης του έργου: «Κατασκευή τετραώροφου Βρεφονηπιακού σταθμού με υπογειο στο Ο.Τ 23/τ.99».
 
4ο Καθορισμός  ειδικότητας  για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, έτους 2022.
 
5ο Έγκριση της υπ’αριθ.13998/25.05.2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, λογισμικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
 
6ο Έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικός απολογισμός του Α’ Εξαμήνου για το έτος 2022 της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Γαλατσίου.
 
7ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 05.09.2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κ.κ. Καρτσούνη Αθανασίου κ.λ.π. (συν. 11) (ΓΑΚ: 55684/2022,  Ε.Α.Κ.: 6188/2022, Πιν.: 1) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
8ο Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 21.09.2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή (εργατικά) (ΓΑΚ:50035/2022, Αρ.Κ.Δ.: 1431/2022, Πιν: 70 ΚΑ Εργατικά αρ. 17) που άσκησε ο κ. Φιλιππούσης Μάριος κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
9ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού οχτακοσίων ευρώ (800,00€)  που αφορά στην προμήθεια γλυκών, καφέ, τσάι, εδεσμάτων προγεύματος, χυμοί φρούτων, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών, μπισκότων και υπηρεσιών εστιατορίου με σερβιτόρους για τη διοργάνωση του monitoring visit με τη συμμετοχή του ευρωπαϊκού επιτρόπου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, λόγω του προγράμματος LIFE17 ENV/GRE/000352 – LIFE CAT4HEAVY, στο οποίο ο Δήμος Γαλατσίου είναι συντονιστής (project coordinator).
 
10ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ροδίτου Χάρις και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
11ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

                    Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                             

                                                                                                                                                                                

        Μαρκόπουλος Γεώργιος

             (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr