Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

20-01-2023 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 2292 Ημ/νία Πρωτ.: 20/1/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δημάρχου Γαλατσίου ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 13/03/2023, σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ. 10336/2022 Κλητηρίου Θεσπίσματος με Α.Β.Μ.: ΕΓ138-2022/84 ΔΕ21-9060.
 
2ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
 
3ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού  δυο χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ που  αφορά την προμήθεια ειδών προστασίας επιφανειών εργασίας (plexiglass)  υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας από τον κορωνοϊό COVID 19.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

                    

                    ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                               (Δήμαρχος)

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr