Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

27-01-2023 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 3147 Ημ/νία Πρωτ.: 27/1/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη των υπ’αριθ.3 και 4 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου – Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 
2ο Έγκριση των υπ’αριθ.1 – 3 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών Περισυλλογής–Περίθαλψης αδέσποτων ζώων – Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 
3ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προμηθειών και υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
 
4ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ποσού 20,00€ προκειμένου να εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, που είναι απαραίτητη, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κοπής δέντρου, στο όνομα της υπαλλήλου Κακίση Αμαλίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

                                                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

                                              

                                                                           

                                                                                                                                                                                   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                                                                                                       (Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr