Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα του Δ.Σ., για την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

09-09-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 23450 Ημ/νία Πρωτ.: 9/9/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 13η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη έκτης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 Δήμου Γαλατσίου.
 
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του μηνός IOYΛIOY.
 
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
 
4ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών αναβάθμισης του προγράμματος σύνταξης μελετών και παρακολούθησης έργων της εταιρείας με την επωνυμία «ALCONSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 
5ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών αναβάθμισης του λογισμικού στατικού προγράμματος της εταιρείας «Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.» που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 
6ο Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» σύμφωνα με την Πρόσκληση με Κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ  (ΑΔΑ:98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6).
 
7ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, αμόλυβδης & λιπαντικών.
 
8ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 10.000,00€ για πληρωμή ταχυδρομικών τελών, στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6221.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)     

                                                                                                                                                                                                                                                            

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr