Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα του Δ.Σ., για την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

16-09-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 24168 Ημ/νία Πρωτ.: 16/9/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022.
 
2ο Αποδοχή της χρηματοδότησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018.
 
3ο Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΏΝ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΊΟΥ για τις ομάδες 1 & 2 αυτού λόγω αλλαγής τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. Πρωτ. 13998/25.05.2022 Μελέτης – Συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης για την ομάδα 3 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου αυτής.

 
4ο Τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των ομάδων 1 και 2 της υπ’ αριθ. Πρωτ. 13998/25.05.2022 Μελέτης για την ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΊΟΥ και καθορισμός όρων Διακήρυξης νέου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ομάδες αυτές.
 
5ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

  Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

                                                                                     

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                       

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr