Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

01-07-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 17912 Ημ/νία Πρωτ.: 1/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 375, την 05η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022.
 
2o Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος).
 
3ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης αμοιβής εκπροσώπων ΤΕΕ για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.23/Τ.99 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», Προϋπολογισμού 51.424,76€ (με απρόβλεπτα, χωρίς Φ.Π.Α.) και 63.766,70 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
 
4ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
 
5ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                  

       Μαρκόπουλος Γεώργιος

               (Δήμαρχος)

 

                            

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr