Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου

14-02-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 4569 Ημ/νία Πρωτ.: 14/2/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Διαβίβαση των υπ’ αριθ. 6 – 8 Πρακτικών για την Αποσφράγιση & Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Μειοδότη των προσωρινών αναδόχων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των πρακτικών, την αποδοχή ή μη των Δικαιολογητικών Μειοδότη και την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
 
2ο Διαβίβαση του Πρακτικού 4 της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού μειο­δοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων αστικών λεωφορείων – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη των δικαιολογητικών & την κατακύρωση του διαγωνισμού.
 
3ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 374/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προμηθειών & υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) χωρίς Φ.Π.Α.
 
4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών του πρώην Αντιδημάρχου Γαλατσίου – Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Βάσιλα Πέτρου, σε εκτέλεση του Αρ. Β. Κλ. ΓΠ 16/82 στις 25.02.2019 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθηνών.
 
5ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της εκδοθείσης 2/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

                                                                                                                                                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

οικονομική επιτροπή
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr