Πρόσκληση συνεδρίασης Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», για την Τρίτη 2 Μαΐου 2023

28-04-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Αρ. Πρωτ.: 721 Ημ/νία Πρωτ.: 28/4/2023 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 2α Μαϊου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων/μέσων από το Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, κατά της Εξώδικης Διαμαρτυρίας – Πρόσκλησης και Δήλωσης της Ομόρρυθμης Εταιρείας «Χ. ΚΑΙ Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
2ο Έγκριση ή μη αιτήματος του Α.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ ΚΛΑΜΠ για οριοθέτηση του παραχωρημένου χώρου στο Άλσος Βεϊκου.
3ο Έγκριση και οριστική παραλαβή της επικαιροποίησης της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ Άλσους Βεϊκου.
4ο Έγκριση και οριστική παραλαβή της επικαιροποίησης του σχεδιασμού Αρχιτεκτονικών ξύλινων μοντέλων υποστήριξης του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ Άλσους Βεϊκου.
5ο Έγκριση και οριστική παραλαβή της επικαιροποίησης και μερικής τροποποίησης στον φέροντα οργανισμό του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ Άλσους Βεϊκου.

 

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

 

 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr