Πρόσκληση συνεδρίασης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

25-02-2020 Προσκλήσεις Αρ. Πρωτ.: 765 Ημ/νία Πρωτ.: 24/2/2020 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  28η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:30μ.μ. σε συνεδρίαση, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

  ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1.

 Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης  εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», οικ. έτους 2020.
2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2020.
3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Διευθύντριας του Δημόσιου ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ για πρακτική άσκηση σπουδαστών σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου.
4. Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, έτους 2019-2020, μηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019,  ποσού 47.457,09 € και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ποσού 46.921,63 € .Συνολικό ποσόν 94.378,72 €. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5047191/63 και  ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5046055/371)».

 

5. Έγκριση ή μη του αιτήματος των μελών του Δ΄ Κ.Α.Π.Η.  για δικαίωμα εγγραφής σε οποιοδήποτε Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Γαλατσίου
6.

 

Λήψη απόφασης, για την έγκριση του προγραμματισμού  δραστηριοτήτων των μελών του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου.
7. Περί λήψης απόφασης, για την έγκριση ή μη του αιτήματος για μαθήματα τεχνολογίας των μελών των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου
8. Έγκριση  ή μη αιτήματος γονέα για απασχόληση από ειδικό βοηθό – συνοδό στα πλαίσια παράλληλης στήριξης για το τέκνο της που φιλοξενείται  στον Ζ΄Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Γαλατσίου.
9. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 1/2020 (ΑΔΑ : 6Β44ΟΛΙ5-3ΟΞ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμός υπευθύνου λoγαριασμού για το έργο με τίτλο: Επέκταση – Αναβάθμιση  Υποδομών Ζ΄ & Η΄ Βρεφονηπιακών Σταθμών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr