Πρόσκληση της Ο.Ε. στις 16 Ιουλίου 2019

15-07-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 20327 Ημ/νία Πρωτ.: 12/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 1 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού & την ανάδειξη ή μη προσωρινού / νών αναδόχου / χων.
2ο Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στην περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου.
3ο Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης.
4ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ. 869/2019  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
5ο Έγκριση ανάθεσης σε Δικηγόρο  της διεκπεραίωσης των απαραίτητων ενεργειών  για την ανασύσταση του αρχείου της νομικής υπηρεσίας, την συγκέντρωση των φακέλων και των αντίστοιχων δικογράφων που αφορούν την κάθε υπόθεση και την αρχειοθέτηση τους.
6ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 3.996,52€ για πληρωμή μεταφοράς στύλου της ΔΕΗ επί της οδού Φιλοθέης 27-29 σε άλλη θέση, στο όνομα του υπαλλήλου Λυμπέρη Θεόδωρο, σε βάρος του Κ.Α. 30-6279.0003 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
7ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Φραγκουλοπούλου Μαρίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
8ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Κακίση Αμαλίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
9ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Πελοποννήσιων.
10ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Αγριτών.
11ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Κρητών.
12ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Θεσσαλών.
13ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής αρένας του ΠΑΛΑΙ για φιλανθρωπική εκδήλωση από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών ΚΕΦΙ.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                                                                                                                                  Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr