Πρόσκληση της Ο.Ε. στις 8 Ιουλίου 2019

05-07-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 19222 Ημ/νία Πρωτ.: 4/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση ή μη 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου.
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΜΑΪΟ έτους 2019.
3ο Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γαλατσίου (ΣΒΑΚ) – Κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
4ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 1 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (Σάκων Απορριμμάτων) – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού & ανάδειξη ή μη του προσωρινού αναδόχου.
5ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή μη σε Δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
6ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.500,00€ για έξοδα

α) τελών ταξινόμησης των παραχωρημένων αυτοκινήτων από την ΕΥΔΑΠ και β) έκδοσης κάρτας τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ), στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος των Κ.Α. 10-6323.0001 και 10-6323.0002 αντίστοιχα  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

7ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.500,00€ για πληρωμή τελών χρήσης των μηχανημάτων έργου, στο όνομα της υπαλλήλου Ράνιου Βασιλικής, σε βάρος του Κ.Α. 20-6323.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
8ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 700,00€ για πληρωμή έκδοσης κάρτας τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του δήμου, στο όνομα του υπαλλήλου Γεωργακάκου Νικολάου, σε βάρος των Κ.Α. 10-6323..0002 και 20-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
9ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 110,00€ για πληρωμή στη ΔΟΥ του φόρου που αναλογεί για ολοκλήρωση της δωρεάς ακινήτου (οδού Χρ. Μαντίκα 4-6 Αθήνα) προς τον Δήμο Γαλατσίου στο όνομα της υπαλλήλου Καρούση Ειρήνης, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                                                                              Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

  

                                                                                                                                                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr