Πρόσκληση για Ο.Ε. την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00

28-07-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

 
 
Γαλάτσι,  28.07.2017
Αριθ. Πρωτ.: 27080
 

 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
Π Ρ Ο Σ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
Δερεδίνη Βασίλειο
Μπουγιούκα Ευάγγελο
Οικονόμου Ιωάννη
Βερούλη Ιωάννη
Σκληράκη Ιωάννη
Μαγκανάρη Νικόλαο
(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 01 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
2ο
Διαβίβαση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού ανάθεσης των εργασιών συντήρησης παιδικών χαρών για τα έτη 2017 – 2018. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη ή μη προσωρινού μειοδότη.
 
 
3ο
Έγκριση α) των όρων Σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης, του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ)» β) της δημοσίευσης της περίληψης της εν λόγω διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης και διάθεση δαπάνης ποσού 12.000,00 € στον Κ.Α. 20.7323.0003 για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».
 
 
5ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμήθειας φαρμάκων.
 
 
6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €) για την προμή-θεια είκοσι (20) μπλοκ (χειρόγραφο διπλότυπο είσπραξης) σε βάρος του Κ.Α. 10.6615.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00 €) για την προμήθεια και τοποθέτηση ROLLER – ΣΤΟΡΙΑ για τα γραφεία των «Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών», «Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών» και «Τμήματος Κατάστασης και Ληξιαρχείου» σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριάντα δύο χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (32.994,48 €) σε βάρος των Κ.Α. 20.6634.0001 (25.000,00 €) και Κ.Α. 35.6634.0001 (8.000,00 €) οικονομικού έτους 2017 του προϋπολογισμού του Δήμου, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων).
 
 
9ο
Έγκριση συνολικής δαπάνης πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (596.538,42 €) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη) και λιπαντικών ετών 2018 και 2019. Προδέσμευση πί-στωσης διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (298.269,21 €) για το οικονομικό έτος 2018 και προδέσμευση πίστωσης διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (298.269,21 €) για το οικονομικό έτος 2019.
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και τριά-ντα εννέα λεπτά (3.997,39 €) για την περίθαλψη – περισυλλογή και προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων του Δήμου μας σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0006 οικονομικού έτους 2017.
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0009 του οικονομικού έτους 2017 για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του υποσταθμού ΔΕΗ του Δημαρχιακού Καταστήματος.
 
 
12ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.976,00 €.
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Μπάστα Κων/νο,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr