Πρόσκληση για Ο.Ε. την Τρίτη 18 Ιουλίου και ώρα 14:00

14-07-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  14.07.2017
Αριθ. Πρωτ.:25342
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 18 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
2ο
 
3ο
 
 
4ο
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
 
 
 
8ο
 
 
9ο
 
10ο
 
 
 
11ο
 
 
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
 
14ο
 
 
 
15ο
 
 
16ο
 
 
 
17ο
 
 
18ο
 
 
19ο
 
 
 
20ο
 
21ο
 
 
 
22ο
 
 
23ο
 
 
24ο
 
 
25ο
 
 
26ο
 
 
 
27ο
 
 
 
28ο
 
 
 
Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. έτους 2017 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.
 
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017.
 
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιούνιο έτους 2017.
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 29.09.2017, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 27634/2017, ΕΑΚ: 582/2017, Αριθμός Πινακίου: ΕΡ17) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Γαϊτου Ιωάννα κ.λ.π. κατά του Δήμου Γαλατσίου (για επιδόματα εορτών & αδείας).
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 18.09.2017, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 509950/2017, E.A.K. 349/2017, Πιν. ΚΓ, Αρ. Πιν. 8 ) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Τριανταφύλλου Μαρίνας κ.λ.π. (σύνολο 12), κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 6ο Τριμελές στις 08.09.2017, σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία Γ. Κίτσιος & Σια Ο.Ε. (ΓΑΚ. 4446/2014, Αρ. Κλ. ΚΑ20057/2017, Αρ, Εισ. ΠΡ1065/18-2-2014, Πιν. 8) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016 Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής».
 
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2017» αρ. μελέτης 8/2017.
 
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» αρ. μελέτης 31/2016.
 
Έγκριση δαπάνης δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την υπηρεσία συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού και δικτύου Η/Υ. Διάθεση πίστωσης πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0004 για το οικονομικό έτος 2017. Το υπόλοιπο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500€) θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2018.
 
Α. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 152,09 € στο όνομα ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ για χορήγηση από το ΔΕΔΔΗΕ των ηλεκτρονικών αρχείων Δημοτικών τελών & . Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 152,09€ υπέρ Κ.Α. 00.6331.0004 οικ. έτους 2017.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.300,00€ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Ρουμελιώτη Παναγιώτη για Έκδοση καρτών πιστοποίησης οδηγών.
 
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων.
 
«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών».
 
«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων)».
«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 11.667,08 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού MAIOY 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.918,69 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου),MAIOY 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.003,14€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, MAIOY 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 374,30 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, MAIOY 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.163,77 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, MAIOY 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 543,32 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΜΑΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 71,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6515.0001 ‘Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων’ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρικόπουλου Ανδρέα από τη διαχείριση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 288,00€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων επιδόσεων του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Επαμεινώνδα Πάζιο και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (768,80€).
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Τηλιακού Νίκης από τη σύνταξη γνωμοδότησης υπόθεσης του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 243/16 απόφαση της Ο. Ε. και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.488,00€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Τηλιακού Νίκης από τη σύνταξη γνωμοδότησης υπόθεσης του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 333/16 απόφαση της Ο. Ε. και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.488,00€.
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,

Μπάστα Κων/νο,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη

 

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)

2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr