ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

06-06-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10 Ιουνίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 300,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 300,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.
 
 
 
 
 
 
3ο
Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 600,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.
 
 
 
 
 
 
4ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
 
 
 
 
 
 
5ο
Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών κρεοπωλείου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας των λοιπών τμημάτων τροφίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα.
 
 
 
 
 
 
6ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Ανδρουτσόπουλου Παναγιώτη, για την έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου για 7 οχήματα Ι.Χ. του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 336/2014 απόφαση Ο.Ε.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 735,54 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 814,26 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.771,20 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.050,40 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 603,93 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 366,54 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.614,99 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr