Πρόσληψη Δώδεκα (12) Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Γαλατσίου

25-05-2020 Ενημέρωση, Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 10271 Ημ/νία Πρωτ.: 25/5/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Για την πρόσληψη Δώδεκα (12) Εργατών/τριών  Γενικών Καθηκόντων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας  του Δήμου Γαλατσίου.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

 Έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις  της παρ.1δ του άρθ.58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του  ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’), «Κύρωση του  Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3)Τις διατάξεις του αρθ.1 παρ.2 εδ. ιε του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’).

4)Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4325/2015  (ΦΕΚ 47 Α’), «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5)Την υπ.αριθμ.πρωτ:26258/28.04.2020  απόφαση  της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020  σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».

6)Την υπ.αριθμ:132/2020  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου (ΑΔΑ:ΨΡ72Ω9Λ-4Λ9), για την πρόσληψη δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και  σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών  πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2020. (Φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια ,σε Αναδασωτέες περιοχές, ιδιωτικά οικόπεδα  κλπ).

7)Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ/Β’/2449/13.11.2015).

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών, δώδεκα(12) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών με αντικείμενο δράσης πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2020 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε Αναδασωτέες περιοχές ,ιδιωτικά οικόπεδα κλπ).

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΧΡΙ

ΥΕ ΕΡΓατεσ/τριεσ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

12 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97)

Δύο  (2) μήνες
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή  τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης  του, έχει απασχοληθεί σε  φορείς του Δημοσίου Τομέα του αρ.1 του ν.3812/2009 προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες  μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα σχετικά δικαιολογητικά  με θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,

ι)είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, prosopiko@galatsi.gr, protokollo@galatsi.gr,

ιι)είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχυδρομική διεύθυνση (Δημαρχείο Γαλατσίου-Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας-Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διεκπεραίωσης, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι),

ιιι) είτε   αυτοπροσώπως , κατόπιν ραντεβού στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση (τηλ για ραντεβού.213 2055301),

από  την Τρίτη 26.05.2020   μέχρι και  την  Δευτέρα  01.06.2020

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πινάκα ανακοινώσεων του  Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΜΗΝΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)

 

                                                                                           

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μαρκόπουλος

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr