Πρσόκληση ΕΠΖ για τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

29-05-2014 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 25341

Αριθ. Πρωτ.: 29-05-2014

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                               

              Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ.  Σιδερή Ιωάννη   

Βιντζηλαίο Γεώργιο

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Κομπότη Ιωάννης

 Μπούρα Χριστίνα

Νίκου Νικόλαο

Καπέλη Γεώργιο

Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη

(τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 2 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

 

2ο

Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

 

 

3ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εικονοστασίου επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Ανδριτσαίνης και Παπαφλέσσα.

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

Χριστοδούλου Αγαμέμνονας

  (Αντιδήμαρχος)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Ανδρή Σταμάτιο,

Μπούρα Αθανάσιο,

Αγγελή Κωνσταντίνο

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περί-πτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1.      Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.      Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.      Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

4.      Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr