Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Αρμόδια Υπηρεσία

Τηλέφωνο: 213 2055 374 Email: nomiko@galatsi.gr

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:
Παρέχει κατευθύνσεις, οδηγίες και νομικές συμβουλές προς τα αιρετά όργανα του Δήμου, τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα, διασφαλίζοντας
έτσι και κατοχυρώνοντας τη νομιμότητα των ενεργειών και δράσεων τους για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του Δήμου.
Ειδικότερα, η Υπηρεσία:
1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λπ.) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους.
3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
5. Εκπροσωπεί το Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
6. Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
7. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της νομικής υπηρεσ

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γιώργος Αναγνώστου Υπάλληλος 213 2055 403
Ειρήνη Καρούση Υπάλληλος 213 2055 417
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr