Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης: «Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.23/Τ.99 του Δήμου Γαλατσίου»

07-09-2020 Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης: «Μελέτη ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.23/Τ.99 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 67.122,84 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».

 

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8.α του Ν. 4412/2016 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 09 Σεπτεμβρίου 2020 (09-09-2020) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία την οποία αναπληρώνει η Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ρηγάκου Νίκη, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

 

Η Δ/ντρια Δ/κών Υπηρεσιών

ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένα: Πίνακας Υπαλλήλων

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Βρεφονηπιακού Σταθμού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr