Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

18-06-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 12309 Ημ/νία Πρωτ.: 18/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 22η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Μαΐο έτους 2020.
2ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 8 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
3o Αίτηση Διαγραφής χρεώσεων Δ.Τ. και Δ.Φ καθώς και προστίμων λόγω ανακριβούς δήλωσης    ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
4ο Αίτηση Διαγραφής χρέωσης Τ.Α.Π. και προστίμου λόγω ανακριβούς δήλωσης    ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
5ο Αίτηση Διαγραφής χρέωσης Τ.Α.Π. και προστίμου λόγω ανακριβούς δήλωσης    ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
6ο Αίτηση Διαγραφής χρέωσης Τ.Α.Π. και προστίμου λόγω ανακριβούς δήλωσης    ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
7ο Διαγραφή χρηματικών καταλόγων από ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ Δ.Τ., Δ.Φ.  και Τ.Α.Π> από την ELPEDISON Α.Ε.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr