Ξεκινάει την Πέμπτη 28 Μαΐου μόνο ηλεκτρονικά η εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2020-2021

26-05-2020 Ενημέρωση

Αυτό είναι το link για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις :  http://pstathmoi.publicota.gr/galatsi/

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής  Προστασίας και  Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου της 26ης   Μαΐου 2020.

 ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 6/2020

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα  26η  Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.  πραγματοποιήθηκε με  το  Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης δια περιφοράς  Συνεδρίαση, ύστερα από  την υπ’  αριθμ.  πρωτ: 1189/21-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

3o  Θέμα  Tης  Ημερήσιας Διάταξης

«Α) Έγκριση των  απαραίτητων προϋποθέσεων για την εγγραφή και την επανεγγραφή νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, Β) Εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» & Γ) Λήψη απόφασης για την οικονομική συμμετοχή (τροφεία) εγγραφών και επανεγγραφών, που θα καταβάλλεται για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών  καθώς και  απαλλαγές καταβολής τροφείων-πιθανή μείωση αυτών-ειδικές ρυθμίσεις, για το σχολικό  έτος 2020-2021».

Αρ. Απόφασης 29/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα της Η.Δ., θέτει υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1186/20-05-2020  έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε , όπως εγκρίνεται τις παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις  για την εγγραφή και την επανεγγραφή νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, το σύστημα μοριοδότησης  και την οικονομική συμμετοχή (τροφεία) εγγραφών και επανεγγραφών, που θα καταβάλλεται για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών  καθώς και  απαλλαγές καταβολής τροφείων-πιθανή μείωση αυτών-ειδικές ρυθμίσεις, για το σχολικό  έτος 2020-2021  :

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  2020-2021,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017)  :

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές για τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου ξεκινούν  την 28η  Μαΐου  2020 ώρα 07:00π.μ. και λήγουν 17 η  Ιουνίου 2020 ώρα 00:00μ.μ.

Στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου εγγράφονται :

íΑ΄ Παιδικός Σταθμός : ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97         ‘ 210/2917080

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

í Β΄ Παιδικός Σταθμός : Ζήνωνος 4Α                                ‘ 210/2913511

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

í Γ΄ Παιδικός Σταθμός : Αρχιμήδους 2                            ‘ 210/2918722

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

í Δ΄ Παιδικός Σταθμός : Κουντουριώτου 96                  ‘ 210/2923040

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

í Ε΄ Παιδικός Σταθμός : ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97         ‘ 210/2925830

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

í ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός : Χρ. Τζαβέλα 10                       ‘ 210/2925294

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

íΖ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αχιλλέως 3                                     ‘ 210/2934663

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και

τα  βρέφη που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τον 18ο μήνα

íΗ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αρχιμήδους 1                               ‘ 210/2916176

   Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και

τα βρέφη που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τον 6ο μήνα

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 Η αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής με τα στοιχεία του πατέρα, της μητέρας ή του κηδεμόνα υπέχει μορφή υπεύθυνης δήλωσης και  θα γίνεται:

 Μόνο  ηλεκτρονικά (θα υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση με τη χρήση του ΑΜΚΑ του νηπίου/βρέφους) και θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά.

  1.  

 

 

      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου/βρέφους.

Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.

Σε περίπτωση ανάδοχης οικογένειας  απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

 

  1.  

 

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται  για πλήρη ή μερική απασχόληση και

Αντίγραφο ενσήμων ΜΟΝΟ εκτυπωμένο από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μηνών (είτε το τελευταίο 3μηνο του 2019 ή το πρώτο 3μηνο του 2020)

 

Όπου υπάρχει ασφάλιση με εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών)

 

Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών

 

Για τυχόν κάλυψη όλων ή μέρους των τροφείων από την επιχείρηση/εταιρεία που απασχολείται ο/η εργαζόμενος/νη  απαιτείται  η σχετική βεβαίωση.

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:

Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη

Ή εναλλακτικά ανάλυση μισθοδοσίας τελευταίου μήνα, όπου θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και  κλάδος/ειδικότητα  του/της εργαζόμενου/νης

(ισχύει για μόνιμους  και αορίστου χρόνου υπαλλήλους)

 

Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη ή  εναλλακτικά ανάλυση μισθοδοσίας τελευταίου μήνα, όπου θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και  κλάδος/ειδικότητα  του/της εργαζόμενου/νης

σχύει για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου Σ.Ο.Χ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος

§  Επίσης,

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ Ο.Ε. ή  Ε.Ε., ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, πρέπει να προσκομισθούν:

Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος

 

 

3.3

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2020

 

3.4

 

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι

  1.  

 

 

       Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο, αντίγραφο της πρώτης σελίδας με το ονοματεπώνυμο του από το βιβλιάριο υγείας του καθώς και αντίγραφο με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 

(Το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης υγείας επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την

ιστοσελίδα του Δήμου)

 

  1.  

 

 

        Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων ή βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία για τους μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης
  1.  

 

       Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού (τελευταίου 3μηνου) ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα ενός από τους δύο γονείς ή μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet ή βεβαίωση κατοικίας από το Δήμο.

(Η φιλοξενία δεν αποτελεί αποδεικτικό κατοικίας)

  1.  

 

 

       Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από το Σταθμό

 

(το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την

ιστοσελίδα του Δήμου)

 

Υπεύθυνη Δήλωση, αποδοχής των όρων λειτουργίας των Παιδικών-Βρεφον/κών Σταθμών

 

(το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την

ιστοσελίδα του Δήμου)

 

       Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση με προσδιορισμό του ύψους των εισοδημάτων  και δηλώνεται ότι η προσκόμιση αντίγραφου της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης φορολογικού έτους 2019, θα γίνει έως 30/6/2020

 

(το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την

ιστοσελίδα του Δήμου)

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

1.              Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:

§  Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση.

§  Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού

Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών απαιτείται:

§  Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου/βρέφους, εάν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή

§  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο γονέας ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα του νηπίου/βρέφους

2.      

 

 

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν  αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

3.      

 

 

Για την εγγραφή νηπίου/βρέφους αλλοδαπών γονέων:

Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή).

Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση για ανανέωση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται

Για την εγγραφή νηπίου/βρέφους αλλοδαπών γονέων, που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση- εντός τελευταίου 3μήνου-,εάν δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα.

4.      

 

 

       Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς  που είναι μαθητές ή φοιτητές-1ο πτυχίο και όχι πέραν της περιόδου που ολοκληρώνονται οι σπουδές )
5.              Βεβαίωση από το Στρατό ή στρατιωτική ταυτότητα (για γονέα Στρατιώτη)

 

6.              Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, ΚΕΠΑ ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).

 

 

Τα δικαιολογητικά εφόσον είναι αδύνατον η επισύναψή τους ηλεκτρονικά θα προσκομίζονται στους Σταθμούς κατόπιν ραντεβού εφόσον αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες (Α΄επιλογή) και θα γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα ευκρινή εκ των πρωτοτύπων εγγράφων άμα έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ενώ έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά αφού έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα και είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

*Η ιατρική βεβαίωση υγείας και το αντίγραφο των εμβολίων θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

 

Αιτήσεις  με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται και δεν θα συμμετέχουν στον τελικό πίνακα κατάταξης, παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους για τους οποίους θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα νήπια/βρέφη, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού και έως 30/09/2020 που συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα και σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών  (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017), απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 (ΦΕΚ Α΄204/16-12-2019)Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον, εκτός των όσων προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 41087/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4249) για το δικαίωμα εγγραφής των παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς, Βρεφικούς και Παιδικούς σταθμούς, η υποστήριξη του παιδιού που πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες δύναται να παρέχεται και από ειδικό βοηθό – συνοδό που διαθέτει η οικογένεια του παιδιού, μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, συνοδευόμενη από γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης από την Προϊσταμένη ή τον Προϊστάμενο του Σταθμού. Ο ειδικός βοηθός – συνοδός συνεργάζεται με την/τον παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται στην προσκόμιση όλων των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Σε καμία περίπτωση οι γονείς δεν πρέπει να αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας του παιδιού τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού.

Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής θα υποβάλλονται αποκλειστικά για τους  Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής όπου διαμένουν, ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης   και θα αξιολογηθούν από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών. Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι 30 Ιουνίου (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-Α΄ΕΠΙΛΟΓΗ).

Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ξεκινά τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή των νηπίων και βρεφών,  η οποία απαιτείται για την ομαλή ένταξη τους στο περιβάλλον του Σταθμού. Το στάδιο της προσαρμογής είναι πολύ σημαντικό για τη συναισθηματική ασφάλεια των νηπίων/βρεφών, κατά το οποίο ακολουθείται μειωμένο ωράριο σταδιακά αυξανόμενο μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής τους. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νηπίου/βρέφους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

Το Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (οι δομές των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»-ΕΣΠΑ. Οι ωφελούμενες μητέρες καλούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ και  για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του νηπίου/βρέφους προσκομίζουν την αξία τοποθέτησης (voucher) στο γραφείο του Ν.Π. κατόπιν ραντεβού λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό ή κατόπιν οδηγιών που θα αναρτηθούν.

Τα νήπια/βρέφη που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα κατάταξης εγγραφών-επανεγγραφών, εφόσον υπάρχει θέση, σύμφωνα με τη δυναμικότητα που ορίζεται στους πίνακες του ΕΣΠΑ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί  του Δήμου μας, είναι χώροι δημιουργίας, έκφρασης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Προάγουν τις δεξιότητες κάθε παιδιού και  ακολουθούν τις τάσεις της ενιαίας προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.  Μέσα σε  χώρους κατάλληλα σχεδιασμένους και διαμορφωμένους  στις ανάγκες των παιδιών, παρέχεται  πλήθος  ποιοτικών, καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, στην ανάπτυξη νοητικού, κοινωνικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα,  καθώς και στην απόκτηση  εμπειριών ώστε να μεγιστοποιηθούν οι κάθε μορφής ικανότητές τους,  να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το κοινωνικό και φυσικό σύνολο που τα περιβάλλει, να  αλληλοεπιδράσουν δημιουργικά  μαζί του, πάντα με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες  αλλά και το ρυθμό ανάπτυξης του κάθε παιδιού.

Μέσα από τα  προγράμματα αυτά τα παιδιά αποτελούν, μέσα στη μοναδικότητά τους, το σημείο εκκίνησης και το σημείο αναφοράς των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτείνονται από τον σχεδιασμό μέχρι τις πρακτικές παιδαγωγικές εφαρμογές και τη διαδικασία αναστοχασμού.  Σε αυτή τη διαδικασία, το παιδί δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά στη σχέση του με τα άλλα παιδιά, με την οικογένειά του, με τις παιδαγωγούς και με το περιβάλλον του παιδικού σταθμού.

Κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται  το  παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι η έννοια της καλλιέργειας και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει στη ζωή των παιδιών ως ενεργή, κοινωνική και συναισθηματική διαδικασία μάθησης του κόσμου μέσω της εμπειρίας και όλων των αισθήσεων

Η καθημερινή ζωή στον παιδικό σταθμό προσφέρει στα παιδιά πολλές και ποικίλες ευκαιρίες για μάθηση μέσα από την εμπειρία. Δίνει ακόμα τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτυχθούν ως κοινωνικά όντα και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα από τη συνεργασία τους με άλλα παιδιά και ενήλικες. Από αυτή την άποψη, η καλλιέργεια είναι κάτι περισσότερο από τη συσσώρευση γνώσεων και την εξάσκηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Είναι μέρος μιας συνολικής κοινωνικοπαιδαγωγικής αντίληψης.

Με αυτόν τον τρόπο το κάθε παιδί βιώνει τη μετάβαση από τον παιδικό σταθμό στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο), ως φυσική συνέχεια ή οποία μπορεί να επηρεάσει τη μετέπειτα πορεία του στον χώρο της εκπαίδευσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας:
H λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους.
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί δεν λειτουργούν:
● από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου
● από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά
● τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του πολιούχου του Δήμου Γαλατσίου

Αναστολή της λειτουργίας των Σταθμών συντελείται όταν συντρέχουν διάφοροι λόγοι που άπτονται της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Σταθμών, με απόφαση του Δ. Σ. Όπως σε περίπτωση:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ/ΒΡΕΦΩΝ

Σε αντίθετη περίπτωση αποχωρούν από 13:00 μ.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.

 ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Σύμφωνα  με το άρθρο 4 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, η διακοπή φιλοξενίας του νηπίου ή του βρέφους, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η προσωρινή διακοπή παρακολούθησης γίνεται για λόγους σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας με δυνατότητα επανένταξης του παιδιού στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μετά την τεκμηριωμένη αποθεραπεία και σχετική ενημέρωση της Προϊσταμένης  του Παιδικού / Βρεφονηπιακού Σταθμού.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Σταθμό ενεργείται από τον Παιδίατρο. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί υποχρέωση καθώς και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα καθώς και απογευματινό για τα νήπια που παραμένουν για ύπνο). Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών (Αριθμ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017) και Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της Υ.1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017).

 

ΜΟΡΙΔΟΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

                     ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 60
2 ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ 50
3 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ 40
4 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ Η ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΙΣ 20
5 ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑMEΑ ΑΝΩ 67% 50
6 ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΓΟΝΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ Η ΦΟΙΤΗΤΗ  (1Ο ΠΤΥΧΙΟ) 30
7 ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ 50
8 ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΕΡΓΗ 10
9 ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 20
10 ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 80
11 ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 40 (4 τέκνα)

+ 5 για κάθε επιπλέον παιδί

12 ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 35
13 ΑΠΟΡΟΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ Ή ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30

 

                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0,00  ΕΩΣ 10.000,00 € 30
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 10.000,01 ΕΩΣ 14.000,00 € 25
3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 14.000,01 ΕΩΣ 20.000,00 € 20
4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 20.000,01 ΕΩΣ 30.000,00 € 15
5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΩΣ 50.000,00 € 10
6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΩ 50.000,01 € 0

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Το μηνιαίο κόστος των τροφείων, με βάση πάντα το οικογενειακό εισόδημα, διαμορφώνεται  ως εξής:

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα 1ο  παιδί 2ο  παιδί 3ο  παιδί
Μέχρι 12.000€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
Από 12.001 -15.000€ 25 12,5 6,25
Από 15.001 – 20.000€ 30 15 7,5
Από 20.001 – 30.000€ 50 25 12,5
Από 30.001 – 40.000€ 70 35 17,5
Από 40.001 – 45.000€ 90 45 22,5
Από 45.001 – 50.000€ 100 50 25
Από 50.001 – 55.000€ 110 55 27,5
Από 55.001 – 60.000€ 120 60 30
Από 60.001 – και άνω 140 70 35

Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς θα γίνεται το πρώτο 10ήμερο του μήνα σε Τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας μας («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» σε λογαριασμό του Ν.Π. που θα σας γνωστοποιηθεί μετά την εγγραφή). Στο καταθετήριο της τράπεζας θα αναγράφεται : «Καταβολή τροφείων μηνός…………………….για τον ……….…Δημοτικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου, από τον………………………( ονοματεπώνυμο γονέα) και το……………….( ονοματεπώνυμο νηπίου) και στη συνέχεια οι γονείς  προσκομίζουν το αποδεικτικό κατάθεσης στην Προϊσταμένη του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.

 Απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν:

Μείωση 50%   του ποσού της κλίμακας που τους αντιστοιχεί στην καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.

Η καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς είναι υποχρεωτική  και  αφορά όλο το χρονικό διάστημα (από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένο το νήπιο/βρέφος στους  Δημοτικούς  Παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του.

Μη καταβολή των εισφορών χωρίς δικαιολογητικά συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου/βρέφους.

Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συμμετοχή που έχει καταβληθεί.  Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής από τον γονέα-κηδεμόνα που υποβάλλεται  στο Ν.Π.

Δεν καταβάλλεται η μηνιαία οικονομική εισφορά μόνο σε περίπτωση ασθένειας του νηπίου/βρέφους, χρονικής διάρκειας πέραν του ενός μηνός, και μετά από προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή εισαγωγή σε νοσοκομείο

Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί, ύστερα από νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία αίτηση επανεγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων προηγούμενου σχολικού έτους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων τόσο των επανεγγραφών όσο και των εγγραφών καθώς και ο πίνακας επιλαχόντων μέσω μοριοδότησης  μετά από επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των μορίων που καθιερώνονται μέσα από ειδικό πρόγραμμα ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού/Βρεφονηπιακού Σταθμού, θα δημοσιευτεί εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νηπίων/βρεφών μέσω ΕΣΠΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Επίσης η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα προκύψει, λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση και  την επιλογή του Σταθμού/ών.

Για την επιλογή αιτήσεων ίσου αριθμού μορίων, με την ίδια σειρά επιλογής Παιδικού Σταθμού και στην περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, κριτήριο επιλογής αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα της οικογένειας.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας/αιτούντος και του παιδιού. Η μοριοδότηση της αίτησης θα αναζητείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα έχει λάβει η αίτηση κατά την κατάθεσή της.

Με την αίτησή τους οι αιτούντες δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία τηρούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης και της μοριοδότησης μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος . Επίσης ότι ενημερώθηκαν και αποδέχονται τα απορρέοντα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιώματά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

        Αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση , ο κ. Θωμαΐδης Ιορδάνης απέχει από την ψηφοφορία

 Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις  για την εγγραφή και την επανεγγραφή νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, το σύστημα μοριοδότησης  και την οικονομική συμμετοχή (τροφεία) εγγραφών και επανεγγραφών, που θα καταβάλλεται για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών  καθώς και  απαλλαγές καταβολής τροφείων-πιθανή μείωση αυτών-ειδικές ρυθμίσεις, για το σχολικό  έτος 2020-2021.

                                                                     

Ακριβές Απόσπασμα

Γαλάτσι   26/05/2020

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μανιάτης

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2020

εγγραφές παιδικών σταθμών έτους 2020-2021
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr