Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η Δήμου Γαλατσίου για θαλάσσια μπάνια

04-04-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 924 Ημ/νία Πρωτ.: 4/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τμήμα            : Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση    : Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2                                                                  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Κωδ.      : 111 46

Πληροφορίες : Νικόλαος Γαλάνης

Τηλέφωνο      : 213 2055341                                                           Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών του Κ.Α.Π.Η

Aρ. Τηλ/του   : 213 2055386                                                          Δήμου Γαλατσίου, για θαλάσσια μπάνια, ημερήσιες

Ηλ. Ταχ.         : dps@galatsi.gr                                                        εκδρομές, διήμερη εκδρομή και παρακολούθηση

θεατρικών παραστάσεων, για το έτος 2019.

 

 

 

 

ΚΑ: 10-6413.0001 με τίτλο: «Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ»

CPV: 63511000-4 Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών

                                                                                           

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η.  ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, Εκτιμώμενης αξίας 28.220,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και

β) τους όρους της  παρούσας και

 

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΚΛΠ 2019

 

 

 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr