Αποφάσεις

Καταβολή αποδοχών Τακτικού προσωπικού Ν.Π. δευτέρου δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου 2016.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΨΞ1ΔΟΛΙ5-Α5Ζ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/263ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: Ψ6Ω5ΟΛΥΜ-Α0Π 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/354ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6ΚΜΘΟΛΥΜ-2ΝΩ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/355ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 397/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την "Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτος 2016".
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΝ5Ω9Λ-ΨΟΡ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 276ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 458/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 762ΧΩ9Λ-Κ76 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 275ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 79ΠΖΩ9Λ-Β7Τ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 24015ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΡΨΖΩ9Λ-6ΡΕ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26744ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ - ΜΑΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Λ9ΖΩ9Λ-9ΒΗ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26565/02-09-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΚΑ - ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΝ2Ω9Λ-ΗΦΒ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26566/02-09-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 70Ν1Ω9Λ-ΛΓ1 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26568/02-09-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΓΛΩ9Λ-7Μ1 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26569/02-09-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΘΤΕΟΛΙ5-Μ1Γ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 1914/5-9-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος TO Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλε
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7Χ39ΟΛΙ5-ΗΤΨ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 1871/24-8-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7ΞΕΛΟΛΙ5-Ζ98 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 1912/5-9-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΩΦΙ2ΟΛΙ5-ΖΨΘ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 1859/12-8-2016ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 66ΙΕΟΛΥΜ-ΥΦΑ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 1068ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 1/543Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ 104/18.03.2009 τ.ΠΡΟΚ.ΑΣΕΠ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.657/26.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
Επιτροπή Άρθρου 21 Παρ. 2 Ν. 3584/07 ΑΔΑ: 6ΞΧΧΩ9Λ-2Κ9 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26278ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (A' ME ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ 1/543Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)(ΦΕΚ 104/18.03.2009τ.Προκ.ΑΣΕΠ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.657/26.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
Επιτροπή Άρθρου 21 Παρ. 2 Ν. 3584/07 ΑΔΑ: ΩΡΜΦΩ9Λ-4ΓΡ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26275ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΤΗΣ 1/543Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ 104/18.03.2009τ.Προκ.ΑΣΕΠ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.657/26.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
Επιτροπή Άρθρου 21 Παρ. 2 Ν. 3584/07 ΑΔΑ: 66Η9Ω9Λ-269 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26274ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 6/7/2016 "ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 78ΩΑΟΛΥΜ-ΙΕ1 02/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/300ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr