Αποφάσεις

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ο4ΝΩ9Λ-0ΩΞ 24/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/967ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή μέσων ατομικής προστασίας
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΥ8Ω9Λ-Λ7Χ 24/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/968ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους.(2016)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 79Γ1Ω9Λ-ΨΚΦ 24/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/969ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους.(2016)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ξ2ΒΩ9Λ-50Β 24/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/971ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΠΕΡ.ΚΑΤ 01/07/16 -- 31/07/16).
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΩΛΨΩ9Λ-ΚΝ6 24/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/972ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΠΕΡ. ΚΑΤ 13/07/16-12/08/16)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΟΩΩ9Λ-6ΟΛ 24/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/973ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δέσμευση ποσού 2.418,04 € και προδέσμευση ποσού 2.581,96€ σε βάρος του Κ.Α.10-6643.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» οικ. έτους 2017.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΕΘΠΟΛΙ5-ΗΚΖ 24/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 96/24-08-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου: ‘’Συντήρηση – Επισκευή οδοσ-τρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών’’
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΗΨ4Ω9Λ-418 23/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 392ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου για τον μήνα Iούλιο 2016
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε80Ω9Λ-636 23/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 25602ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός πρακτικογράφου.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7Α2ΦΟΛΙ5-ΙΩ1 23/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 1867/23-08-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για τον μήνα Ιουλίου 2016
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΒΛΩ9Λ-ΕΗ7 23/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 25540ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1ου ΚΕΠ ΑΡ. ΠΑΡ.703156966-021 ( ΠΕΡ.ΚΑΤ 23/6/16 - 22/7/16 )
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΖ9Ω9Λ-ΖΓΗ 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/950ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2ου ΚΕΠ ΑΡ. ΠΑΡ 703221345-026 ( ΠΕΡ.ΚΑΤ 23/6/16 - 22/7/16)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7387Ω9Λ-2ΜΣ 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/951ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΑΡ. 713560792-013 ( ΠΕΡ. ΚΑΤ. 23/06/16 - 22/07/16 )
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΔΑΩ9Λ-ΝΛ6 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/952ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΕΡ.ΚΑΤ 01/06/16 - 30/06/16 ) ΑΡ ΜΕΤΡ. Α12Κ00078
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΣΙΣΩ9Λ-4ΤΕ 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/953ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από κλήση.
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω079Ω9Λ-ΩΨ8 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/954ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΑΡ. 111801841-017 (ΠΕΡ. ΚΑΤ. 01/07/16 - 31/07/16)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Υ74Ω9Λ-ΤΓΦ 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/955ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΠΑΡ 787550490-015 (ΠΕΡ.ΚΑΤ 01/07/2016 - 31/7/2016)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 722ΒΩ9Λ-ΣΓΘ 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/956ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Γενικό πλύσιμο - γρασσάρισμα για τα ΚΗΙ-7074,ΚΗΙ-7018,ΚΗΥ-8299,ΚΗΙ-5867.
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΓ1Ω9Λ-Τ3Ζ 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/957ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΚΡΩ9Λ-ΡΤΤ 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/958ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr