Αποφάσεις

«Διορισμός υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας(Συνοδών Απορριμματοφόρων-Εξωτερικών Χώρων ).» (Αλιμπέρτη Ελισσάβετ τ.Γεωργίου)
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΥΠΩ9Λ-ΟΡΒ 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 21990ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΑΓΟΡΑΣ" ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Ν.Π.ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΧΒΘΟΛΥΜ-ΤΒΗ 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 814/28-06-2016ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΠΕΡ.ΚΑΤ 16/06/16 -- 15/08/16)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ψ1ΦΩ9Λ-ΟΓ8 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/979ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΠΑΡ 713588978-017 ΠΕΡ.ΚΑΤ 21/6/16 - 21/8/16.
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ5ΧΩ9Λ-Ο65 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ/978ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Κ8ΞΩ9Λ-Ο12 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 26106ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας χρήσης μουσικής (Ι. ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω566Ω9Λ-ΧΑ0 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 79ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΔΖ2Ω9Λ-4ΚΜ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 78.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΘΘΔΩ9Λ-ΑΧΩ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 78.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ,ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Β/23,Α/319,Α/334
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΘΛ1ΟΛΥΜ-ΚΔΛ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/128ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Β/23,Α/319
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 623ΓΟΛΥΜ-ΣΙΙ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/127ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΠ: Α/323
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: Ω287ΟΛΥΜ-Ο4Θ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/126ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΠ: Α/320,Α/321,Α/322,Β/23,Α/319,Α/334
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6Υ2ΦΟΛΥΜ-2ΡΤ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/125ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 20% ΧΕΠ: Α/307,Α/308,Α/309,Α/310,Α/311
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 7Υ9ΚΟΛΥΜ-ΦΥΠ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/124ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/320,Α/321,Α/322,Α/319
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΦΔΡΟΛΥΜ-Ζ58 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/123ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/320,Α/321,Α/322,Α/323,Α/324,Α/329,Β/26
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΜΥΙΟΛΥΜ-ΗΕΗ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/122ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ 1% ΧΕΠ: Β/23,Α/319,Α/334
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 7ΜΚΦΟΛΥΜ-Χ0Ψ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/121ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Α/320
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΥΧΨΟΛΥΜ-ΤΨ4 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/120ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/323
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: Ω0Σ1ΟΛΥΜ-ΑΝΙ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/119ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΕΠ: Α/322,Α/319,Α/334
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 72ΔΜΟΛΥΜ-ΜΨΣ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/118ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. 2% ΧΕΠ: Α/323,Β/23,Α/319,Α/334
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 7ΥΔ4ΟΛΥΜ-1ΧΦ 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/117ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr