Αποφάσεις

«Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτάμηνα) σύμφωνα με την 12545/26-7-2016 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΑΘΣΟΛΥΜ-1ΛΖ 08/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 146/2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 88/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 75ΨΞΩ9Λ-7ΦΝ 08/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 281ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τελών λαϊκών αγορών έτους 2016
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΞΤΩ9Λ-6ΓΕ 08/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 280ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ:1662 και ΑΠ: 2746/11-07-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας». Θεματικός Άξονας Προτεραιότητα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω153Ω9Λ-ΝΘΣ 08/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 279ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) για το έτος 2016.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 791ΔΩ9Λ-32Ρ 08/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 278ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 417/2016 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΝ3Ω9Λ-ΩΘΞ 08/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 277ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση διενέργειας Φεστιβάλ Πολιτιστικών Συλλόγων και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 ευρώ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΨΘΩ9Λ-Ζ07 08/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 283ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Έγκριση δαπάνης για αποζημίωση Διοικητικών Συμβούλων του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6122.0001 με τίτλο «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)», οικ. έτους 2016».
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 7ΙΤΤΟΛΥΜ-ΣΜΘ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 144/2016ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και ψήφιση πίστωσης ποσού 110,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.8261.0004 «Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα».
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΠΥΛΟΛΥΜ-ΑΞΦ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 143/2016ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2016 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Αύγουστος 2016)».
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6Β1ΠΟΛΥΜ-Σ2Υ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 142/2016ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2016 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Ιούλιος 2016)».
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΓΚΨΟΛΥΜ-0Μ8 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 141/2016ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2015».
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΞΤΝΟΛΥΜ-ΥΦΙ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 140/2016ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΗΜΔΣ 0,10 % ΧΕΠ: Α/218,Β/18,Β/19,Β/20,Β/21,Β/22
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ψ012ΟΛΙ5-ΝΥ5 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/207ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/211,Α/237,Α/238,Α/239,Α/240,Α/241,Α/242,Α/243,Α/244,Α/245,Α/246
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7ΧΦΓΟΛΙ5-11Χ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/206ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% ΧΕΠ: Α/218,Β/18,Β/19,Β/20,Β/21
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΩΛΝΖΟΛΙ5-ΡΕΨ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/208ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου , μηνός Αυγούστου 2016.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ω5ΩΥΟΛΙ5-ΡΕΒ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/259ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% ΧΕΠ: Β/22
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7ΨΤΛΟΛΙ5-0Η6 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/209ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή Αποδοχών προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" Μηνός Αυγούστου 2016.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΜΞΤΟΛΙ5-ΠΗ2 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/260ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή εξόδων παράστασης Πρέδρου-Αντιπροέδρου Δ.Σ του Ν.Π, μηνός Αυγούστου 2016.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΓΩΑΟΛΙ5-ΨΗΛ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/258ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΧΕΠ: Α/211,Α/237,Α/238,Α/239,Α/240,Α/241,Α/242,Α/243,Α/244,Α/245,Α/246
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7ΨΓ6ΟΛΙ5-ΕΘ5 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/210ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr