Αποφάσεις

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΗΜΔΣ 0,10 % ΧΕΠ: Α/218,Β/18,Β/19,Β/20,Β/21,Β/22
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ψ012ΟΛΙ5-ΝΥ5 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/207ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/211,Α/237,Α/238,Α/239,Α/240,Α/241,Α/242,Α/243,Α/244,Α/245,Α/246
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7ΧΦΓΟΛΙ5-11Χ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/206ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% ΧΕΠ: Α/218,Β/18,Β/19,Β/20,Β/21
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΩΛΝΖΟΛΙ5-ΡΕΨ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/208ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου , μηνός Αυγούστου 2016.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ω5ΩΥΟΛΙ5-ΡΕΒ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/259ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% ΧΕΠ: Β/22
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7ΨΤΛΟΛΙ5-0Η6 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/209ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή Αποδοχών προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" Μηνός Αυγούστου 2016.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΜΞΤΟΛΙ5-ΠΗ2 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/260ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή εξόδων παράστασης Πρέδρου-Αντιπροέδρου Δ.Σ του Ν.Π, μηνός Αυγούστου 2016.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΓΩΑΟΛΙ5-ΨΗΛ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/258ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΧΕΠ: Α/211,Α/237,Α/238,Α/239,Α/240,Α/241,Α/242,Α/243,Α/244,Α/245,Α/246
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 7ΨΓ6ΟΛΙ5-ΕΘ5 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΚΤΧΕ/210ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή αποδοχών Τακτικού προσωπικού Ν.Π. δευτέρου δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου 2016.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΨΞ1ΔΟΛΙ5-Α5Ζ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/263ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: Ψ6Ω5ΟΛΥΜ-Α0Π 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/354ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 6ΚΜΘΟΛΥΜ-2ΝΩ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/355ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 397/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την "Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτος 2016".
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΝ5Ω9Λ-ΨΟΡ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 276ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 458/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 762ΧΩ9Λ-Κ76 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 275ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 79ΠΖΩ9Λ-Β7Τ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 24015ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΡΨΖΩ9Λ-6ΡΕ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26744ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ - ΜΑΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Λ9ΖΩ9Λ-9ΒΗ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26565/02-09-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΚΑ - ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΝ2Ω9Λ-ΗΦΒ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26566/02-09-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 70Ν1Ω9Λ-ΛΓ1 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26568/02-09-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΓΛΩ9Λ-7Μ1 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26569/02-09-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΘΤΕΟΛΙ5-Μ1Γ 05/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 1914/5-9-2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr