Αποφάσεις

Προμήθεια τροφίμων (Είδη οπωροπωλείου) μηνός Νοεμβρίου, Οικονομικού Έτους 2021
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΩΣΩΥΟΛΙ5-Ι28 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/26ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τροφίμων (Είδη οπωροπωλείου) μηνός Νοεμβρίου, Οικονομικού Έτους 2021
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΩΥ8ΑΟΛΙ5-Κ46 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/25ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τροφίμων (Είδη οπωροπωλείου) μηνός Νοεμβρίου, Οικονομικού Έτους 2021
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ψ31ΞΟΛΙ5-ΡΣΛ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/24ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τροφίμων (Είδη οπωροπωλείου) μηνός Νοεμβρίου, Οικονομικού Έτους 2021
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΠΠΚΟΛΙ5-Δ6Ν 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/22ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τροφίμων (Είδη οπωροπωλείου) μηνός Νοεμβρίου, Οικονομικού Έτους 2021
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 66Χ6ΟΛΙ5-02Ζ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/23ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τροφίμων (είδη κρεοπωλείου, κατεψυγμένα είδη λαχανικών και κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου) μηνός Δεκεμβρίου, οικονομικού έτους 2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ω395ΟΛΙ5-8Ι8 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/21ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τροφίμων (Είδη αρτοποιείου) μηνός Δεκεμβρίου, Οικονομικού Έτους 2021
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΑΓ6ΟΛΙ5-ΨΦ9 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/20ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εντομοκτονία, Μυοκτονία και Μικροβιοκτονία των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου, οικονομικού έτους 2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΩΜΚ5ΟΛΙ5-9ΗΚ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/19ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή παιδίατρου για την παροχή υπηρεσιών ιατρού (Παιδίατρου) για τον ιατρικό έλεγχο και φροντίδα των βρεφών & νηπίων στον Β' Παιδικό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου τον μήνα Δεκέμβριο οικονομικού έτους 2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΨΚ6ΑΟΛΙ5-8ΑΟ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/18ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή παιδίατρου, για την παροχή υπηρεσιών ιατρού (Παιδίατρου) για τον ιατρικό έλεγχο και φροντίδα των βρεφών & νηπίων των Α', Γ', Δ' και ΣΤ' Παιδικών και Ζ' και Η' Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Γαλατσίου, τον μήνα Δεκέμβριο, Οικονομικού έτους 2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ω2ΜΘΟΛΙ5-ΞΒ7 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/17ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ανελκυστήρων του Ζ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Η΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού ¨ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ¨ μηνός Δεκεμβρίου, Οικονομικού Έτους 2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 624ΝΟΛΙ5-3ΚΧ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/16ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λογαριασμός Ο.Τ.Ε. ''Ο.Κ.Π.Α.'' 210-2918054. Περίοδος κατανάλωσης από 20-10-2021 έως 19-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6Ε95ΟΛΙ5-ΔΜΓ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/15ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ) οικ. έτους 2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ψ0ΒΔΟΛΙ5-Ν31 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/14ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή αποδοχών β΄ δεκαπενθήμερου τακτικών υπαλλήλων μηνός Ιανουαρίου 2022.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ψ9ΞΓΟΛΙ5-ΟΓΡ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/13ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ''ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ'' ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 13589808-03 1).ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 11-11-2021 ΕΩΣ 12-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 60Ψ6ΟΛΙ5-ΖΦΜ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/10ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Γ΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 03232077-03 2). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 09-11-2021 ΕΩΣ 08-12-2021. (ΕΝΑΝΤΙ).
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΩΝΚΔΟΛΙ5-Ξ3Ρ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/12ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Β΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 03179758-02 1). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 12-10-2021 ΕΩΣ 14-12-2021. (ΕΝΑΝΤΙ)
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΑΜΨΟΛΙ5-ΦΞ9 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/11ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 00475791-02 8).ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 11-11-2021 ΕΩΣ 12-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 68Ο4ΟΛΙ5-536 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 03167921-01 9).ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 09-11-2021 ΕΩΣ 08-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ψ7ΖΧΟΛΙ5-ΙΗΖ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 03222122-03 2). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 10-11-2021 ΕΩΣ 09-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 68ΜΥΟΛΙ5-96Θ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr