Αποφάσεις

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ) οικ. έτους 2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ψ0ΒΔΟΛΙ5-Ν31 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/14ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή αποδοχών β΄ δεκαπενθήμερου τακτικών υπαλλήλων μηνός Ιανουαρίου 2022.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ψ9ΞΓΟΛΙ5-ΟΓΡ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/13ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ''ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ'' ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 13589808-03 1).ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 11-11-2021 ΕΩΣ 12-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 60Ψ6ΟΛΙ5-ΖΦΜ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/10ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Γ΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 03232077-03 2). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 09-11-2021 ΕΩΣ 08-12-2021. (ΕΝΑΝΤΙ).
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΩΝΚΔΟΛΙ5-Ξ3Ρ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/12ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Β΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 03179758-02 1). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 12-10-2021 ΕΩΣ 14-12-2021. (ΕΝΑΝΤΙ)
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΑΜΨΟΛΙ5-ΦΞ9 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/11ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 00475791-02 8).ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 11-11-2021 ΕΩΣ 12-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 68Ο4ΟΛΙ5-536 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 03167921-01 9).ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 09-11-2021 ΕΩΣ 08-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: Ψ7ΖΧΟΛΙ5-ΙΗΖ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡ. 7 03222122-03 2). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 10-11-2021 ΕΩΣ 09-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 68ΜΥΟΛΙ5-96Θ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λογαριασμός Ο.Τ.Ε. ΚΑΠΗ (210-2221910). Περίοδος λογαριασμού από 16-10-2021 έως 15-12-2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΨΒΚΔΟΛΙ5-ΘΔΧ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή Αποδοχών για άδεια προστασίας μητρότητας, μηνός Δεκεμβρίου 2021, για Φουντουλάκη Βασιλική ( ΣΟΧ 1/2019).
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΣΤΩΟΛΙ5-ΔΟΚ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή Αποδοχών Μηνός Δεκεμβρίου 2021, για Λιαλιούτη Κονδυλία. ( ΣΟΧ 2/2016).
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 637ΓΟΛΙ5-8Ψ6 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή Αποδοχών Μηνός Δεκεμβρίου 2021, για ΣΟΧ 1/2019.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΖΓ7ΟΛΙ5-570 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Δεκεμβρίου 2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: 6ΖΝΟΟΛΙ5-3ΦΑ 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντιμισθία Προέδρου-Αντπροέδρου Δ.Σ. , μηνός Δεκεμβρίου 2021.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Γαλατσίου ΑΔΑ: ΨΙ3ΝΟΛΙ5-Ε5Ν 13/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΧΗΩ9Λ-Ο7Ε 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 3ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΨΣΩ9Λ-Ρ20 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 2ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έξοδα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: Ω8ΡΣΟΛΥΜ-Μ4Κ 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 94ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΨΡ5ΘΟΛΥΜ-5ΛΡ 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 93ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: 97ΘΓΟΛΥΜ-ΟΩΦ 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 92ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες συντήρησης πρασίνου Αλσους Βέικου
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου ΑΔΑ: ΩΝΣΨΟΛΥΜ-ΙΝΑ 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 91ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr