Οικονομική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθη­σης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

2. Για τις περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της προηγούμε­νης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμέ­νου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμ­βανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η πα­ραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός α­πό τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετι­κά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντι­κειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειο­ψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παρα­γράφων.

4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπο­ρεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Μαρκόπουλος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Μαργαρίτα Μανδηλαρά
Αγγελική-Μαρία Ζήκου
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ευάγγελος Μπουγιούκας
Κωνσταντίνος Μπάστας
Ιωάννης Σκληράκης
Παναγιώτης Ροπόδης
Κωνσταντίνος Ζώμπος
Ματθαίος Ιμπριάλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ισιδώρα Μπακάλου
Βασίλειος Δερεδίνης
Ασπασία Παναγιωτακοπούλου
Γρηγόριος Χαραλαμπίδης

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
Προσκλήσεις 18-10-2021
περισσότερα
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε. «δια περιφοράς», την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021
Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής 13-10-2021
περισσότερα
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021
Προσκλήσεις 01-10-2021
περισσότερα
Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021
Προσκλήσεις 24-09-2021
περισσότερα
Αποφάσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr