Δημοτική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από τη δημοτική επιτροπή. Η δημοτική επιτροπή από την 1.1.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία καταργείται.

Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010 Μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται άρθρο 74Α ως εξής:
Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής

1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:

α) την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)] και 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6),

β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,

γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),

δ) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)],

ε) την επιστροφή από τον Δήμο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

στ) τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου,

ζ) τις δωρεές εξοπλισμού, ειδών και οχημάτων σε άλλους δήμους ή κοινωφελείς οργανισμούς.»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Μαρκόπουλος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ματθαίος Ιμπριάλος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΚΑΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής για την Τρίτη 28 Μαΐου 2024, στις 14:00
Προσκλήσεις 24-05-2024
περισσότερα
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής για την Τετάρτη 21 Μαΐου 2024
Προσκλήσεις 17-05-2024
περισσότερα
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής για την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024
Ενημέρωση 10-05-2024
περισσότερα
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης «δια περιφοράς» Δημοτικής Επιτροπής για την Μ. Τετάρτη 1η Μαΐου 2024
Προσκλήσεις 01-05-2024
περισσότερα
Αποφάσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr