Οικονομική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθη­σης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

2. Για τις περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της προηγούμε­νης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμέ­νου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμ­βανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η πα­ραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός α­πό τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετι­κά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντι­κειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειο­ψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παρα­γράφων.

4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπο­ρεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Μαρκόπουλος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Βασίλειος Δερεδίνης
Αναστασία Κάζαγλη
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ιωάννης Ρωμανός
Ιωάννης Κορρές
Παναγιώτης Ροπόδης
Πετρούλα Παπαγεωργίου
Κωνσταντίνος Ζώμπος
Ματθαίος Ιμπριάλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Μαργαρίτα Μανδηλαρά
Πέτρος Μαγκανάρης
Αναστάσιος Οικονόμου

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022
Προσκλήσεις 26-09-2022
περισσότερα
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα του Δ.Σ., για την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022
Προσκλήσεις 16-09-2022
περισσότερα
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα του Δ.Σ., για την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022
Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής 09-09-2022
περισσότερα
Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022
Προσκλήσεις 02-09-2022
περισσότερα
Αποφάσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr