Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων – Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των υποδομών του Oλυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου»

22-07-2022 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 186 Ημ/νία Πρωτ.: 21/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων – Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των υποδομών του Oλυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου»

Ο Πρόεδρος της ΔΑΓ Α.Μ.Ε., διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων – Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των υποδομών του Oλυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διακήρυξης από το Δ.Σ. της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. (σχετ. η 128/2022 ΑΔΣ με ΑΔΑ: ΨΘΣ7ΟΞΘ3-9ΒΘ) ως κάτωθι:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ

ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 22.07.2022  

Ώρα 10:00’

09.08.2022

Ώρα 20:00

12.08.2022

Ώρα 11:00‘

 

(1) Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων του Δήμου Γαλατσίου, με διακριτικό τίτλο και εφεξής ΔΑΓ Α.Μ.Ε. ΑΡΜΑΕ: 69122/01/Β/09/474. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
(2) Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΑΓ Α.Μ.Ε. ΑΡΜΑΕ: 69122/01/Β/09/474. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.07.01.0024 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2022 και 2023. Τα ανωτέρω προκύπτουν από την υπ’ αριθ. 127/2022 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9Ο0ΣΟΞΘ3-ΝΚ4) περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
(3) Πρόσβαση στα έγγραφα – Στοιχεία Επικοινωνίας
α. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β. Οι προσφορές και κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
γ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: https://www.galatsi.gov.gr/.
(4) Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα το άρθρο 72 του Ν 4412/2016 και ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός μελέτης), χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.741,94€ (δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά).
-Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 5.483,87€ (πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
(5) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, και τηρούν τις προϋποθέσεις των εγκεκριμένων όρων διακήρυξης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
(6) Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (3) τριών μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
(7) Προδικαστική Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
(8) Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης καταχωρίζεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr/, στον ελληνικό τύπο και στο portal του Δήμου Γαλατσίου https://www.galatsi.gov.gr/category/prokirikseis/ .

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

128-2022 ΑΔΣ ΨΘΣ7ΟΞΘ3-9ΒΘ

ΓΣΥ_ΣΥΝΤ_ΕΠΙΣΚΕΥΗ_ΛΟΙΠΩΝ_ΜΟΝΙΜΩΝ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_ΔΑΓ_ΑΜΕ

ΕΕΕΣ_pdf

ΕΝΔ_ΠΡ-ΣΜΟΣ_ ΣΥΝΤ_ΕΠΙΣΚ_ΛΠΝ_ΜΝΜΝ_ΕΓΚΑΤ_ΔΑΓ_ΑΜΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ_ΔΙΑΚ_ΣΥΝΤ_ΕΠΙΣΚ_ΛΟΙΠ_ΜΟΝ_ΕΓΚΣΕΩΝ_ΔΑΓ_ΑΜΕ v3

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ψ665ΟΞΘ3-ΙΒΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ_ΕΠΙΣΚΕΥΗ_ΛΟΙΠΩΝ_ΜΟΝΙΜΩΝ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_ΔΑΓ_ΑΜΕ v3

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr